Rapportlansering: Medbestemmelsesbarometeret 2022

Tilstanden i det lokale partssamarbeidet er tema for årets barometer.

Sted

Litteraturhuset, Berner-Kjelleren, Wergelandsveien 29, Oslo

Dato/Tid

24. januar 2023 09:00 til 12:00

Arrangør

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Hva nå? Mikromodellens møte med nye utfordringer 

Norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer i fremtiden og mange har tro på den norske modellen som nøkkelen også i fremtiden. Men da må modellen virke lokalt; ute på de enkelte arbeidsplassene. Arbeidstakere med individuell og representativ innflytelse er den grunnleggende forutsetningen for det som kalles den norske mikromodellen.

Derfor spør vi: 

 • Hvor mye innflytelse har norske arbeidstakere?
 • Hvor mye innflytelse har de tillitsvalgte?
 • Hva betyr tariffavtale og fagforeningsmedlemskap for den enkeltes innflytelse?
 • Hvor godt rustet er partssamarbeidet til å håndtere digitalisering og klimakrise?

Det serveres rundstykker og kaffe/te.

Program

09.00-9.05: Elisabeth Nørgaard, direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, ønsker velkommen 

09.05- 9.35: Medbestemmelsesbarometeret 2022 ved Inger Marie Hagen og Elin Moen Dahl

09.35-10.15: Kommentarer ved:    

 • Kjersti Barsok, Norsk tjenestemannslag 
 • Marius Bækkevar, Politiets fellesforbund 
 • Kristin Utne, Legeforeningen
 • og Kristian Mollestad, Forskerforbundet

10.15-10.40: Debatt: Hva er årets viktigste funn sett fra forbundenes side? Elisabeth Nørgaard leder debatten. 

10.40 – 10.55: PAUSE

10.55 -11.10:     Viktige utviklingstrekk. Barometer 2016-2022 v/Eivind Falkum 

11.10 – 11.40 Kommentarer fra forskere:

 • Sissel Trygstad (Fafo)
 • Fredrik Engelstad (ISF)
 • og Arnhild Bie-Drivdal, PhD, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

11.40-12.00: Forskerdebatt – hvordan forske på innflytelse? Forbundene gir innspill, og Inger Marie Hagen leder debatten. 

Seminar: Tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren

Få med deg seminaret i regi av NTL UiO hvor Eivind Falkum og Tereza Østbø Kuldova presenterer resultater fra Medbestemmelsesbarometeret!

https://www.facebook.com/events/1226323847755017

Meld deg på ved å fylle ut nettskjema her:
https://nettskjema.no/a/175052

KVANTITET ELLER KVALITET
Hvordan kan en tillitsreform erstatte markedsstyringen i akademia?

NTL UiO inviterer til seminar for å utforske hvordan en tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren kan og bør se ut, og hvordan den kan brukes til å møte de særegne utfordringene vi står ovenfor UH-sektoren. Gjennom en årrekke har universiteter og høyskoler måttet tilpasse seg en styringsmodell hvor markedsmekanismer blir stadig mer dominerende i offentlig sektor, såkalt New Public Management.

Institusjonene opplever press på å øke studiepoengproduksjon, forskere møter forventninger om stadig økte publiseringspoeng, og studenter opplever at det viktigste de gjør på universitetet er å fullføre graden til normert tid.

Hva gjør disse kravene med oss som ansatte, og hvilke følger får det for forskning og utdanning? For mange er svaret klart: Dette presset leder oss inn på en vei hvor kvantitet og målbare kriterier får forrang, mens hensynet til best mulig kvalitet i forskning og utdanning havner i bakevja.

Som et svar på disse utfordringene har flere partier varslet en tillitsreform i offentlig sektor, dersom det blir regjeringsskifte ved neste valg. Nøyaktig hva som ligger i en slik tillitsreform, og særlig hvordan den vil se ut i UH-sektoren, er imidlertid uklart. Vi har derfor invitert inn fire innledere som vil bidra med sin kunnskap, og hjelpe oss med å få i gang en diskusjon rundt temaet.

PROGRAM
09.00 – 09.15 Velkommen v/ Natalia Zubillaga, leder NTL UiO
09.15 – 09.45 Roger Heimli, nestleder i LO og leder av LOs arbeidsutvalg om tillitsreform: Hva har arbeidsgruppen kommet fram til så langt, og hvordan jobber LO videre med tillitsreformen?
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.30 Tereza Østbø Kuldova fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: «Faglig skjønn under press: tillit vs. styring og kontroll»
10.30 – 10.55 Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: Overordnet analyse
10.55 – 11.10 Pause
11.10 – 11.55 Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU og redaktør av antologien Universitetskamp: «Hvordan kan en tillitsreform i UH-sektoren se ut?»
11.55 – 12.05 Pause
12.05 – 12.45 Spørsmål og debatt

Seminaret markerer et startskudd for NTL UiOs arbeid med tillitsreform. Et arbeid som vil gjøres i nært samarbeid med andre NTL-foreninger i sektoren. Hele seminaret vil foregå på Zoom, og er åpent for alle.

Last ned rapporten: Bedriftsdemokrati og eierskap

I den første delrapporten til Medbestemmelsesbarometeret 2017 satt vi endringer i arbeidslivsrelasjoner i fokus. I denne andre delrapporten viser vi hvordan ulike eierformer i arbeidslivet henger sammen med relasjonene mellom eierne på arbeidsplassene; de som styrer virksomhetene, tillitsvalgte og ansatte. Vi utelater leverandører og kunder/brukere til virksomhetene. Vi er opptatt av å få fram hvordan ulike eierskap og eierformer henger sammen med styrings- og ledelsesformer, partsrelasjonene og ansattes medbestemmelse og medvirkning.

http://hdl.handle.net/20.500.12199/6298 

Falkum, E., Drange, I. 2017. Bedriftsdemokrati og eierskap: Medbestemmelsesbarometer 2018, delrapport 2. AFI FOU-Resultat 2018:04.

Meld deg på dagskonferanse 7. mars!

Meld deg på Medbestemmelsesbarometerets heldagskonferanse 7. mars 2018:

Bedriftsdemokrati 2.0

Bedriftsdemokratiet i Norge vokste fram for å styrke både ansattes medbestemmelse og produktiviteten i arbeidslivet. Tillitsvalgte og ansattes deltakelse og innflytelse har gjort det norske arbeidslivet mer omstillingsdyktig enn i de fleste andre land. Flere forskningsrapporter viser at de demokratiske ordningene er under press. Arbeidsgivere har varslet store omstillinger i vare- og tjenesteproduksjonen i tiden som kommer.

Har vi behov for å tilpasse samarbeidsmodellen til dagens arbeidsliv? Må vi modernisere og fornye bedriftsdemokratiet til en 2.0-versjon? Hvordan skal den i så fall se ut?

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet inviterer partene i arbeidslivet, representanter for staten, og arbeidslivsforskere til en todelt dagskonferanse om de sentrale trekkene ved utviklingen i det norske arbeidslivet.

Sted: Auditorium Athene, Pilestredet 46, OsloMet – storbyuniversitetet
Dato og tid: onsdag 7. mars 2018 kl. 08.30 – 15.20

Program og påmelding finner du her.

Årets resultater lansert

Bilde av et fullsatt auditorium, med panelet som diskuterer årets resultater i front.

Forskerne presenterte sine funn og lederne fra de seks forbundene som eier Medbestemmelsesbarometeret kommenterte, under årets lansering på HiOA.

Den første oppsummerende rapporten som formidler analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017 ble lansert for full sal på HiOA 4. desember.

Forsiden av årets rapport: helgul, med stor overskrift. Arbeidslivsrelasjoner i endring.I denne rapporten er det fokus på medbestemmelse og medvirkning som hovedelementer i «ledelse på norsk».

Velkommen til lansering av Medbestemmelsesbarometeret 2017

Snart presenterer vi ferske funn fra årets undersøkelse av medbestemmelsen i norsk arbeidsliv.
OBS: meld deg på nå – vi har et begrenset antall plasser!

Når?
Mandag 4. desember kl. 13.00 – 15.00

Hvor? OBS! Endret lokale!
I auditorium S 141 (Gerd Wangs auditorium), Pilestredet 48, Høgskolen i Oslo og Akershus

Les mer om arrangementet her eller på Facebook – del gjerne med andre du tror kan være interesserte.

Arbeidsministeren om Medbestemmelsesbarometeret: – Det skal vi ta på alvor

Anniken Hauglie (H)

Arbeidsminister Anniken Hauglie holdt innlegget Visjoner for framtidas arbeidsliv på Akademikernes inntektskonferanse 14. februar 2017, og hadde dette å si om den norske samarbeidsmodellen og medbestemmelse:

[…]Medbestemmelsesbarometeret viser imidlertid at følelsen av medbestemmelse og innflytelse på egen arbeidssituasjon er synkende blant arbeidstakerne.

Det skal vi ta på alvor.

Våre medvirknings- og medbestemmelsesordninger er en sentral del av den norske modellen.

De skal vi verne om, og bevare på en god måte.

Vi er opptatt av å lytte til partene og finne gode avveininger mellom behovene til den enkelte arbeidstaker, arbeidsgivernes behov og storsamfunnets behov.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/visjoner-for-framtidas-arbeidsliv/id2538949/