Rapportlansering: Medbestemmelsesbarometeret 2022

Tilstanden i det lokale partssamarbeidet er tema for årets barometer.

Sted

Litteraturhuset, Berner-Kjelleren, Wergelandsveien 29, Oslo

Dato/Tid

24. januar 2023 09:00 til 12:00

Arrangør

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Hva nå? Mikromodellens møte med nye utfordringer 

Norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer i fremtiden og mange har tro på den norske modellen som nøkkelen også i fremtiden. Men da må modellen virke lokalt; ute på de enkelte arbeidsplassene. Arbeidstakere med individuell og representativ innflytelse er den grunnleggende forutsetningen for det som kalles den norske mikromodellen.

Derfor spør vi: 

 • Hvor mye innflytelse har norske arbeidstakere?
 • Hvor mye innflytelse har de tillitsvalgte?
 • Hva betyr tariffavtale og fagforeningsmedlemskap for den enkeltes innflytelse?
 • Hvor godt rustet er partssamarbeidet til å håndtere digitalisering og klimakrise?

Det serveres rundstykker og kaffe/te.

Program

09.00-9.05: Elisabeth Nørgaard, direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, ønsker velkommen 

09.05- 9.35: Medbestemmelsesbarometeret 2022 ved Inger Marie Hagen og Elin Moen Dahl

09.35-10.15: Kommentarer ved:    

 • Kjersti Barsok, Norsk tjenestemannslag 
 • Marius Bækkevar, Politiets fellesforbund 
 • Kristin Utne, Legeforeningen
 • og Kristian Mollestad, Forskerforbundet

10.15-10.40: Debatt: Hva er årets viktigste funn sett fra forbundenes side? Elisabeth Nørgaard leder debatten. 

10.40 – 10.55: PAUSE

10.55 -11.10:     Viktige utviklingstrekk. Barometer 2016-2022 v/Eivind Falkum 

11.10 – 11.40 Kommentarer fra forskere:

 • Sissel Trygstad (Fafo)
 • Fredrik Engelstad (ISF)
 • og Arnhild Bie-Drivdal, PhD, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

11.40-12.00: Forskerdebatt – hvordan forske på innflytelse? Forbundene gir innspill, og Inger Marie Hagen leder debatten. 

Hva gjør målehysteriet med UH-sektoren?

NTL OsloMet inviterer til åpent lunsjmøte 17. februar for å diskutere tillit og styring i sektoren vår.

De siste tiårene har ideer basert på markedsstyring lagt premissene for endrings- og styringsreformer i offentlig sektor, også i universitet- og høgskolesektoren.

Institusjonene opplever press på å øke studiepoengproduksjonen, forskere møter forventninger om stadig flere publiseringspoeng, og studenter opplever at det viktigste de gjør på universitetet er å fullføre graden til normert tid.

Hva gjør disse kravene med oss som ansatte, og hvilke følger får det for forskning og utdanning?

For mange er svaret klart: Dette presset leder oss inn på en vei hvor kvantitet og målbare kriterier får forrang, mens hensynet til kvalitet i forskning og utdanning havner i bakevja.

For å sikre en sterk velferdsstat og bærekraftig utvikling, må offentlig sektor få bedret finansering, endret styring og organisering. Og en viktig del av dette arbeidet kan være konkretisering av tillitsreform i offentlig sektor.

NTL OsloMet ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen til lunsjmøte 17. februar.

Dato og tid: onsdag 17. februar kl. 11.30-12.15
Sted: Digitalt arrangement på Zoom:
https://oslomet.zoom.us/j/68018610493?pwd=akxwMlhrZ2s5M3lONU9QL3REYlpYZz09

Meeting ID: 680 1861 0493, Password: 484813

Program

Ingvild Nordang, hovedtillitsvalgt for NTL OsloMet: Velkommen og kort om arbeidet for tillitsreform i offentlig sektor.

Tereza Østbø Kuldova fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: «Faglig skjønn under press: tillit vs. styring og kontroll i UH-sektoren»

Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: «Overordnet analyse: samfunnsoppdrag vs. måling»

Les mer

I rapporten Faglig skjønn under press, analyseres data fra Medbestemmelsesbarometeret:

Kuldova, T. Ø., Drange, I., Enehaug, H., Falkum, E., Underthun, A. Wathne, Ch. T. 2020. Faglig skjønn under press: Fire case-studier og en sammenfatning. AFI-Rapport 2020:06 (oda.oslomet.no).

Rapporten presenterer funn og analyser fra fire casestudier om medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn. De fire casene omfatter helseforetak, politiet, universitets- og høgskolesektoren samt olje- og gasselskap.

NFR finansierer forskningsprosjekt som bygger på MBB!

OsloMet har fått innvilget 13 forskerprosjekter gjennom Forskningsrådets utlysning med frist 25. mai i år. En av disse prosjekter er Digital Prism and the Nordic Model of Workplace Democracy under Pressure (DigiWORK) som bygger direkte videre på Medbestemmelsesbarometeret. Eivind Falkum skal lede prosjektet. Dette er gledelige nyheter for AFI, Partnerskapet og alle forskere på prosjektet. Prosjektet starter i april 2021 og mer informasjon blir tilgjengjelig på et senere tidspunkt.

Prosjektsammendrag på engelsk:

Big data and artificial intelligence are radically transforming the ways in which we work, are hired and fired, managed and led. Datafication is impacting our ability to influence our work conditions. Yet, the consequences of datafication of work for workplace democracy, co-determination, individual autonomy and participation have so far not been fully understood. Workplace monitoring, algorithmic management systems, automated decision-making support systems, performance quantification and similar technologies represent a new form of workplace governance. Algorithmic governance, as a new mode of power, puts the Norwegian model of workplace democracy and the tripartite collaboration between employees and trade unions, employers, and authorities, under pressure. This project investigates the effects of digital transformation of work on the Norwegian model of workplace democracy. DigiWORK brings together an interdisciplinary team of researchers from Norway, Denmark and England, from across critical sociology, social anthropology, management, criminology, law, and history to investigate this fundamental transformation through a combination of qualitative case studies and quantitative surveys of co determination, workplace democracy, participation and autonomy in the Norwegian 1) law enforcement, 2) healthcare, 3) higher education, and 4) petroleum industry. We will deliver an in-depth and robust theory of the transformation of power and governance in and across these sectors as a result of datafication. Our novel comparative analysis, complemented by historical and legal perspectives, will also provide actionable insights and policy relevant recommendations for stakeholders, e.g. trade unions and policymakers.

Seminar: Tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren

Få med deg seminaret i regi av NTL UiO hvor Eivind Falkum og Tereza Østbø Kuldova presenterer resultater fra Medbestemmelsesbarometeret!

https://www.facebook.com/events/1226323847755017

Meld deg på ved å fylle ut nettskjema her:
https://nettskjema.no/a/175052

KVANTITET ELLER KVALITET
Hvordan kan en tillitsreform erstatte markedsstyringen i akademia?

NTL UiO inviterer til seminar for å utforske hvordan en tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren kan og bør se ut, og hvordan den kan brukes til å møte de særegne utfordringene vi står ovenfor UH-sektoren. Gjennom en årrekke har universiteter og høyskoler måttet tilpasse seg en styringsmodell hvor markedsmekanismer blir stadig mer dominerende i offentlig sektor, såkalt New Public Management.

Institusjonene opplever press på å øke studiepoengproduksjon, forskere møter forventninger om stadig økte publiseringspoeng, og studenter opplever at det viktigste de gjør på universitetet er å fullføre graden til normert tid.

Hva gjør disse kravene med oss som ansatte, og hvilke følger får det for forskning og utdanning? For mange er svaret klart: Dette presset leder oss inn på en vei hvor kvantitet og målbare kriterier får forrang, mens hensynet til best mulig kvalitet i forskning og utdanning havner i bakevja.

Som et svar på disse utfordringene har flere partier varslet en tillitsreform i offentlig sektor, dersom det blir regjeringsskifte ved neste valg. Nøyaktig hva som ligger i en slik tillitsreform, og særlig hvordan den vil se ut i UH-sektoren, er imidlertid uklart. Vi har derfor invitert inn fire innledere som vil bidra med sin kunnskap, og hjelpe oss med å få i gang en diskusjon rundt temaet.

PROGRAM
09.00 – 09.15 Velkommen v/ Natalia Zubillaga, leder NTL UiO
09.15 – 09.45 Roger Heimli, nestleder i LO og leder av LOs arbeidsutvalg om tillitsreform: Hva har arbeidsgruppen kommet fram til så langt, og hvordan jobber LO videre med tillitsreformen?
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.30 Tereza Østbø Kuldova fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: «Faglig skjønn under press: tillit vs. styring og kontroll»
10.30 – 10.55 Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet: Overordnet analyse
10.55 – 11.10 Pause
11.10 – 11.55 Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU og redaktør av antologien Universitetskamp: «Hvordan kan en tillitsreform i UH-sektoren se ut?»
11.55 – 12.05 Pause
12.05 – 12.45 Spørsmål og debatt

Seminaret markerer et startskudd for NTL UiOs arbeid med tillitsreform. Et arbeid som vil gjøres i nært samarbeid med andre NTL-foreninger i sektoren. Hele seminaret vil foregå på Zoom, og er åpent for alle.

Last ned rapporten: Arbeidsliv i en krevende tid

Dette notatet beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet – storbyuniversitetet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de umiddelbare konsekvensene av tiltakene i forbindelse med koronapandemien, som endringer i arbeidssituasjon og partsforholdet på arbeidsplassene, endring i tillitsrelasjoner, bekymringer vedrørende egen jobbsituasjon mm.

http://hdl.handle.net/20.500.12199/6454

Drange, I., Falkum, E., Wathne, Ch. T. 2020. Arbeidsliv i en krevende tid: Medbestemmelse og medvirkning under koronapandemiens første fase. AFI FOU-Resultat 2020-08.

Last ned rapporten: Faglig skjønn under press

Denne rapporten presenterer funn og analyser fra fire casestudier om medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn. De fire casene omfatter helseforetak, politiet, universitets- og høgskolesektoren samt olje- og gasselskap.

https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/8928

Kuldova, T. Ø., Drange, I., Enehaug, H., Falkum, E., Underthun, A. Wathne, Ch. T. 2020. Faglig skjønn under press: Fire case-studier og en sammenfatning. AFI-Rapport 2020:06.

Last ned rapporten: Styring, ledelse og tillit – Medbestemmelsesbarometeret 2020

I Medbestemmelsesbarometeret 2020 viser vi hvordan tillitsrelasjonene mellom ansatte og ledelse, mellom kollegaer og til fagforeningene er høy i norske virksomheter. Alle formene for tillit har best vilkår der det praktiseres medbestemmelse og medvirkning, både som formelle rettigheter for ansatte og som styringsformer i virksomhetene. Både organiserte og uorganiserte uttrykker tillit til de ansattes representanter og fagforeningenes arbeid. Styrings- og ledelsesformene medbestemmelse og medvirkning har en positiv sammenheng med egenvurdert produktivitet. Denne sammenhengen er enda sterkere når vi også tar hensyn til at disse formene gir et høyere nivå av tillit i virksomheten, som igjen virker positivt på produktiviteten. Det empiriske grunnlaget for analysene er en spørreundersøkelse til et representativt utvalg av norske arbeidstakere. Undersøkelsen er utarbeidet av forskerne ved AFI i samarbeid med Partnerskapet. Datainnsamlingen er gjennomført av TNS gallup.

https://hdl.handle.net/10642/8834

Drange, I., Falkum, E., Wathne, Ch. T. 2020. Styring, ledelse og tillit: Medbestemmelsesbarometeret 2020. AFI-Rapport 2020:05.

Last ned rapporten: Medbestemmelsesbaromteret 2019

Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret, som ble gjennomført i 2018. Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på arbeidsplassene og i arbeidslivet. Vi har definert medbestemmelse og medvirkning som egne former for styring og ledelse i det norske arbeidslivet. Samtidig viser vi hvordan disse norske tenkemåtene etter hvert konkurrerer med styrings og ledelsesformer som oversettes fra andre land og andre arbeidskulturer enn våre egne. På mange måter er det denne konkurransen som står i sentrum for barometeret. I denne utgaven av Medbestemmelsesbarometeret har vi gjort to spesialanalyser. Den første handler om sammenhenger mellom medbestemmelse, medvirkning og gjennomsnittlig brutto årsinntekt i 2017. Den andre handler om endringer i standardarbeidsforholdet og sammenhenger mellom tilknytningsformer til arbeidet og opplevelse av usikkerhet. Det står enhver fritt å bruke data, resultater og illustrasjoner fra Medbestemmelsesbarometeret, under forutsetning av at man oppgir kilden. Datainnsamlingen er foretatt av TNS Gallup. Medbestemmelsesbarometeret har gjort det mulig å overvåke og analysere utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av arbeidet. Resultatene håper vi kan bidra til en fruktbar debatt om den norske arbeidslivsmodellens framtid og hva ledelse og organisasjon kan være i denne modellen. Rapporten er kvalitetssikret av seniorforsker Arne Bygdås og seniorforsker Cathrine Egeland. Medbestemmelsesbarometeret eies av et partnerskap bestående av følgende fagforbund: Forbundet for ledelse og teknikk, Forskerforbundet, Lederne, Legeforeningen og Politiets Fellesforbund, i samarbeid med OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet.

https://hdl.handle.net/10642/8909

Falkum, E., Hansen, P. B., Ingelsrud, M. H., Wathne, Ch. T., Nordrik, B., Drange, I. 2019. Medbestemmelsesbarometeret 2019. AFI FOU-Resultat 03-2019.

Last ned rapporten: Frie yrker, lite medbestemmelse?

Mari Holm Ingelsrud og Eivind Falkum har skrevet delrapporten Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018 (fagarkivet.oslomet.no).

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

• Forskerforbundets medlemmer opplever høy grad av innflytelse over eget arbeid og høy grad av fleksibilitet i når og hvor arbeidet utføres.

• Det formelle tillitsvalgtapparatet er godt etablert i statlig tariffområde.

• På tross av høy innflytelse på eget arbeid og stor utbredelse av det formelle tillitsvalgtapparatet, tyder undersøkelsen på at medbestemmelsen i akademia er under press.

• Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde rapporterer lavere grad av innflytelse på styring og organisering av virksomheten enn andre høyt utdannede.

• Medlemmene i statlig tariffområde opplever høyere grad av ledelsesformene standardisering og kontroll enn høyt utdannede i arbeidslivet ellers, og lavere grad av ledelsesformen medbestemmelse.

• Forskerforbundets medlemmene i statlig tariffområde jobber mye, og oppfatter at jobben tar en stor plass i livet. Mange oppfatter at de er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og overtidsarbeid kompenseres sjelden.

Ingelsrud, M. H., Falkum, E. 2018. Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018. AFI FOU-Resultat 02-2019.

http://hdl.handle.net/20.500.12199/1283